ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                     Радою Водянського куреня

                                                 Протокол №1 від 18.09.2013р.

 

 

СТАТУТ

 ВОДЯНСЬКОГО  КУРЕНЯ

 ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «КОДАЦЬКЕ ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ»

 

  1. Загальні положення

1.1 Водянський курінь (далі – Водянський курінь) - складова частина громадської організації «Кодацьке Військо Запорозьке», статут якої затверджено установчими зборами засновників Громадської організації (протокол «1 від 25 липня 2013р.).

1.2 Водянський  курінь  - це єдиний духовний організм, в якому ідея національного відродження України на ідейно-моральному потенціалі Українського козацтва органічно об’єднує викладацький склад та учнівський колектив Дніпродзержинського професійного ліцею та суб’єктів освітнього округу «Профорбіта».

1.3 Водянський курінь в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання»,  чинним законодавством України, законом «Про об’єднання громадян», положеннями Декларації про державний суверенітет України, Указом Президента України від 4 січня 1995 року №14/95 «Про відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва», рішенням державної влади з питань дитинства, юнацтва та молоді, визнаними Україною нормами міжнародного права, прогресивними українськими козацькими звичаями і традиціями, які не суперечать законам України.

1.4 Керівництво діяльністю Водянського куреня здійснює громадська організація «Кодацьке Військо Запорозьке» спільно з державними органами, яким доручено виховання дітей та молоді (Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації у Дніпропетровській області, навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, управління освіти і науки Дніпродзержинської міської ради) шляхом співпраці та вступу працівників і дитячих колективів цих та підпорядкованих їм органів до Українського козацтва індивідуальними, колективними чи асоційованими членами та створення ними козацьких осередків.

1.5 Водянський курінь створено і діє на основі добровільності, рівноправності, позапартійності її членів, самоврядування, законності, гласності, єдності інтересів для спільної реалізації громадянами України своїх прав і свобод.

1.6 Водянський курінь співпрацює державними і громадськими організаціями з питань, що стосуються його статутної діяльності, є відкритим для міжнародної співпраці.

1.7 Мовою спілкування та діловодства у Водянському курені є державна мова України – українська мова.

1.8 Водянський курінь історично належить до православної віри, виступає за співпрацю з різними напрямками віросповідання, має засади вільного вибору членів куріня напрямів віровизнання.

1.9 Створення у Водянському курені первинних партійних осередків чи будь-яких інших партійних структур неприпустиме.

Водянський курінь не слугує жодній партії чи партійній групі, а працює на благо і добро українського народу й Української самостійної держави, на мир, злагоду, соціальну та національну єдність українського суспільства.

1.10 Водянський курінь має свою атрибутику і символіку: козацькі прапори, клейноди, емблеми та інші відзнаки, а також козацькі дитячі та молодіжні однострої, звання, нагороди та марш, зразки яких затверджуються та реєструються в установленому законом та цим статутом порядку.

1.11 Повна офіційна назва – Водянський курінь громадської організації «Кодацьке Військо Запорозьке». Скорочена – Водянський курінь ГО КВЗ.

Осередок керівних органів  Водянського куреня  - Дніпродзержинський професійний ліцей, буд.151, вул.Лермонтова, м.Дніпродзержинськ, область Дніпропетровська, 51917, телефон  (+380569) 52-14-58.

Осередок керівних органів громадської організації «Кодацьке Військо Запорозьке» - кімната 83, будинок 57, вул.Харківська, м.Дніпродзержинськ, область Дніпропетровська, 51939, тел. (+38095) 243-45-50.

  1. Мета та напрямки діяльності

2.1 Метою діяльності Водянського куреня є:

- об’єднання в Українському козацтві  педагогів, учнівської молоді  та їх батьків як єдиного педагогічного колективу для відродження, розбудови та ствердження національної системи виховання на основі української козацької педагогіки та її ідей – національного відродження України, народності, природо відповідності, гуманності, збереження духовної єдності поколінь;

- реалізація виховного та державотворчого потенціалу української козацької педагогіки.

2.2 Основними завданнями  Водянського куреня є:

- комплексне високопрофесійне організаційно-методичне та науково-педагогічне забезпечення навчально-виховного процесу на засадах державної концепції національного виховання та її основи – української козацької педагогіки;

- виховання в учнівської молоді національної свідомості, історичної пам’яти, громадянської позиції, патріотизму, готовності захищати Батьківщину, любові до рідного краю шляхом опанування духовної спадщини українського козацтва, оволодіння прогресивними українськими звичаями і традиціями козацької нації;

- виховання фізично, інтелектуально та духовно розвиненої учнівської

молоді суверенної України на сформованих історією українського козацтва засадах козацького світогляду та способу життя;

- підготовка молоді до активної участі в розбудові України як суверенної держави, держави самостійної та незалежної, демократичної і правової;

- залучення учнівської молоді до краєзнавчої діяльності, поширення та пропаганда козацьких звичаїв та традицій, вивчення, охорона та відновлення пам’яток української історії та культури;

- залучення  учнівської молоді до систематичного фізичного, інтелектуального та духовного самовдосконалення;

-  сприяння підготовці молоді до військової служби;

- впровадження основ козацької демократії через організацію учнівського самоврядування; 

- організація спілкування дітей, юнацтва, молоді України з однолітками різних країн, виховання почуття поваги до інших народів-націй та доцільності, необхідності мирної, рівноправної взаємодії і співпраці на користь усіх народів;

- відродження, утвердження і розвиток української мови і культури серед дітей, юнацтва і молоді, виховання поваги до рідної мови, духовної потреби в ній як джерела духовності українського народу;

- організація спілкування та консолідації учнівської молоді різних областей та регіонів України, інших країн світу  на основі духовної спільності інтересів, патріотичного почуття любові до єдиної Батьківщини, готовності берегти і зміцнювати єдність українського народу та готовність виступити на її захист.  

  1. Членство. Права і обовязки членів

3.1 Козаком Водянського куріня може бути лише той, хто готовий стати оборонцем, захисником і рятівником українського народу, української мови, розвивати культуру і відповідає вимогам: український козак – душа правдива, справедлива і незрадлива.

3.1 Членами Водянського куреня можуть бути викладачі, учні Дніпродзержинського професійного ліцею та навчальних закладів-суб’єктів освітнього округу «Профорбіта».

3.3  До лав Водянського куріня приймають на урочистій Раді (період 01-10 грудня щорічно) за козацьким звичаєм на  згідно письмової заяви.

3.4   Козаки  за віком поділяються на такі ступені козацького росту:

вік

хлопці

дівчата

8- 13 років

козаченьки

лелі

14-18 років

джури

дани

від 18 років

молоді козаки

берегині

 

3.5 Прийом до козаченьок здійснюється з 8-ти років за письмовою згодою батьків або осіб, що їх замінюють. Всі прийоми і переходи від козаченьок, як першої ступені козацького росту, до дійсних козаків (членів) Українського козацтва здійснюється урочисто з відповідними посвятами за традиційними козацькими звичаями.

3.6  Прийом у козаки здійснюється  з 18 років на підставі письмової заяви встановленого зразка та письмової рекомендації одного козака.

3.7 Козаченькам, джурам та молодим козакам видається відповідне посвідчення.

3.8  Козаченьки, джури, молоді козаки Водянського куреня мають обов’язки: визнавати Статут та Програму куреня і діяти відповідно до їх засад, пройти повний курс козацького вишколу, скласти  присягу, вивчати, знати, оволодівати і в житті непохитно виконувати Кодекс лицарської честі, Кодекс лицарської звитяги та Заповіді милосердя Українського козацтва, дотримуватися національних і загальнолюдських норм поведінки.

3.9 Козаченьки, джури, молоді козаки Водянського куріня мають права: обирати і бути обраним в керівні органи, право вільного вибору первинного осередку у відповідності до своїх нахилів та статі, віку інших членів, брати участь у роботі куріня, висловлювати свою думку та вносити пропозиції, право вносити на розгляд  будь-яких питань, право отримувати інформацію про заходи  та брати в них участь, право апелювати, право на захист інтересів з боку куріня, право висловлювати свою думку щодо всіх напрямків діяльності.

3.10  Членство козака припиняється:

- за власним бажанням на підставі письмової заяви з дня її розгляду на Раді куреня;

- за рішенням Ради куреня за діяльність, яка не сумісна зі званням козаченьки, джури,   козака (відповідно до віку);

- у випадку притягнення до кримінальної відповідальності;

- по закінченню навчання у Дніпродзержинському професійному ліцеї та навчальних закладах-суб’єктах освітнього округу «Профорбіта»;

- у зв’язку зі смертю.

  1. Організаційна структура Водянського куреня

4.1 Водянський курінь, як громадське об’єднання, створюється за виробничо-територіальним принципом і складається з первинних козацьких товариств –  загонів, чисельність яких – 15-20 осіб.

4.2 Вищим керівним органом Водянського куреня є Рада Водянського куреня, яка скликається не менш ніж один раз на рік. Рішення Ради Водянського куреня є чинним, якщо було прийнято простою більшістю голосів козаків, що є присутніми на Раді. При рівності голосів, голос Отамана є вирішальним.

4.3 Рада Водянського куреня вирішує будь-яке питання, що стосується її діяльності. До виключної компетенції Ради відносяться:

- вибори Отамана терміном на п’ять років;

- за поданням Отамана затверджує на п’ять років кошового отамана, суддю, писаря, кантаржия, скарбничого та Отаманське правління?

- затверджує програмові завдання та напрямки діяльності куреня;

- заслуховує та затверджує звіт кортаржого, річний бюджет, фінансовий план та кошторис куреня.

4.4  Рішення Ради Водянського куреня оформлюється протоколом.  

4.5 Виконавчим органом Водянського куреня у період між Радами є Отаманське правління, яке очолює його Отаман.

4.6 До складу виконавчого органу Водянського куреня входять: отаман, кошовий, суддя, писар, довбуш, обозний, берегиня, керівники загонів.

4.7 Засідання отаманського правління проводяться по мірі необхідності, але не ріже одного разу у два місяці. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутня більшість його членів.

4.8 Рішення отаманського правління приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні відкритим голосуванням. При рівності голосів, голос Отамана є вирішальним.

4.9 Учнівським представництвом є Рада старшин груп та Рада керівників загонів.

  1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

5.1 Водянський курінь здійснює фінансову діяльність у порядку, визначеному законодавством України.

5.2  Кошти Водянського куреня складаються з пожертвувань членів громадської організації «Кодацьке Військо Запорозьке», інших добровільних пожертвувань; внесків приватних осіб, установ, підприємств, організацій, профспілкових та інших громадських організацій, фондів України та із-за кордону; державного фінансування, дотації та субсидії у відповідності до чинного законодавства України та державним програмам підтримки дитинства та молоді; фінансування згідно міжнародним програмам підтримки дітей та молоді.

 5.3  Водянський курінь використовує кошти у відповідності до чинного законодавства на проведення заходів, передбачених цим Статутом, забезпечення організаційно-господарських потреб.

 5.4  Кожна з  осіб Водянського куріню, що отримала у розпорядження певні кошти, несе відповідальність за їхнє використання згідно до вимог чинного законодавства України.

5.5   Відкриття рахунку в банківській установі зобов’язує курінь вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструватися в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

  1. Правовий статус куреня

6.1 Дніпродзержинський професійний ліцей як юридична особа є засновником неюридичної особи – Водянського куреня громадської організації «Кодацьке військо Запорозьке».

Канцелярія куреню зберігає оригінал Статуту куреню. Отаман куреню (директор  ліцею) підписує вихідну та внутрішню документацію куреня.

6.2  Доповнення та зміни до Статуту куреня має право вносити курінний отаман, Рада куреню та затверджує Рада куреню.

6.3 Про зміни, що сталися в статутних документах куреня, атаман куреня повідомляє відповідні органи.

  1. Припинення діяльності куріня

7.1  Припинення діяльності Водянського куріня відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації.

7.2   Ліквідація куреню відбувається за рішенням Великої ради куреню, якщо за це проголосувало дві третини його членів або за рішенням суду.

7.3  Ліквідація проводиться в порядку згідно чинного законодавства ліквідаційною комісією, призначеною громадською організацією «Кодацьке Військо Запорозьке» спільно з керівництвом Дніпродзержинського професійного ліцею.

7.4  Після ліквідації  майно Водянського куреня  спрямовуються на розвиток Дніпродзержинського професійного ліцею.