ПЛАН

РОБОТИ НАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ

на 2018-2023р.р.

І етап (ДІАГНОСТИЧНИЙ)

2018-2019н.р.

№ з/п

зміст заходу

відповідальний

термін виконання

відмітка про виконання

1

Дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів пед. колективу вцілому та кожного його члена зокрема:

  • аналіз роботи ліцею за попередні 3 роки;
  • вивчення рівня навчальних досягнень учнів з теоретичної та практичної підготовки;
  • фронтальне відвідування занять теоретичної та практичної підготовки, позакласних заходів адміністрацією закладу, методичним активом з наступним аналізом в розрізі запропонованої теми;
  • анкетування, діагностування викладачів та майстрів з метою виявлення рівня професійної майстерності;
  • систематизація побажань викладачів та майстрів

методична рада

вересень-жовтень 2018р.

 

2

Визначення науково-методичної проблеми ліцею, обґрунтування її актуальності:

  • підготовка аналітичного матеріалу для обговорення педколективом;
  • ознайомлення всіх членів педагогічного колективу зі змістом аналітичних матеріалів;
  • остаточне формулювання проблеми (теми)

методична рада

листопад-грудень 2018р.

 

3

Обговорення нової методичної проблеми на засіданнях методичних комісій

голови МК

грудень 2018р.

 

4

Обговорення і затвердження педагогічною радою запропонованої науково-методичної проблеми

адміністрація

січень 2019р.

 

5

Створення творчої групи з метою вивчення стану розробки вибраної проблеми в науково-педагогічній літературі

методична служба

січень 2019р.

 

6

Вивчення стану розробки вибраної проблеми в науково-педагогічній літературі

творча група

січень-квітень 2019р.

 

7

Створення творчої групи з метою планування системи заходів, спрямованих на вирішення завдань

методична служба

квітень 2019р.

 

8

Складання плану роботи над проблемою.

творча група

квітень-травень 2019р.

 

9

Розподіл обов’язків між членами колективу, забезпечення послідовності впровадження заходів, їх взаємодія з іншими елементами педагогічного процесу.

методична служба

травень - червень 2019р.

 

ІІ етап (ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ)

2019-2020н.р.

№ з/п

зміст заходу

відповідальний

термін виконання

відмітка про виконання

1

Оформлення довідково-інформаційного методичного куточка з визначеної проблеми

методична служба

вересень-жовтень 2019р.

 

2

Складання переліку рекомендованої літератури з проблеми

методична служба

жовтень 2019р.

 

3

Підготовка і проведення педагогічних читань за науково-методичною літературою, в який висвітлено визначену проблему

методична служба

листопад 2019р.

 

4

Організація роботи постійнодіючого психолого-педагогічного клубу з визначеної проблеми

методична служба

упродовж року

 

5

Створення творчих груп на напрямками дослідження

методична служба

упродовж року

 

6

Проведення інструктивно-методичних нарад, дискусійних панелей з визначеної проблеми для педагогів

методична служба

упродовж року

 

7

Належне спрямування всіх форм методичної роботи на реалізацію завдань роботи над проблемою

методична служба

упродовж року

 

8

Організація дієвої самоосвіти педагогів в розрізі зазначеної проблеми

методична служба

упродовж року

 

9

Виконання викладачами і майстрами конкретних науково-дослідницьких завдань

педпрацівники

упродовж року

 

10

Вироблення на основі теоретичних досліджень рекомендацій щодо впровадження педагогічних технологій, форм і методів роботи на ІІІ етапі роботи над проблемою.

методична служба

квітень-травень 2020р.

 

11

Організація і проведення круглого столу за результатами ІІ етапу роботи над проблемою

методична служба

травень 2020р.

 

ІІІ етап (ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ)

2020-2021н.р., 2021-2022н.р.

№ з/п

зміст заходу

відповідальний

термін виконання

відмітка про виконання

1

Обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях методичних комісій, вироблення заходів щодо реалізації рекомендацій

голови МК

серпень-вересень 2020р.

 

2

Виконання викладачами і майстрами конкретних завдань щодо реалізації рекомендацій

педпрацівники

упродовж

2020-2021н.р., 2021-2022н.р.

 

3

Узагальнення і впровадження в практику передового педагогічного досвіду з даної проблеми

педпрацівники

упродовж

2020-2021н.р., 2021-2022н.р.

 

4

Організація і проведення семінарів-практикумів, тренінгів для педагогічних працівників з проблеми

методична служба

упродовж

2020-2021н.р., 2021-2022н.р.

 

5

Створення банку інформації щодо практичних доробок педагогів з тематики проблеми

методична служба

упродовж

2020-2021н.р., 2021-2022н.р

 

6

Випуск методичних та дидактичних матеріалів.

методична служба

упродовж

2020-2021н.р., 2021-2022н.р

 

7

Творчі звіти викладачів та майстрів в/н за результатами ІІІ етапу роботи над проблемою

голови МК

травень 2021р., травень 2022р.

 

8

Проведення моніторингу освіти для визначення ефективності реалізації нових педагогічних технологій, форм і методів роботи в розрізі досліджуваної проблеми (за окремим графіком)

методична служба

упродовж

2020-2021н.р., 2021-2022н.р.

 

9

Організація і проведення семінару-тренінгу за результатами ІІІ етапу роботи над проблемою

методична служба

травень 2022р.

 

ІV етап (ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ПРОПАГАНДА ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ)

2022-2023н.р.

№ з/п

зміст заходу

відповідальний

термін виконання

відмітка про виконання

1

Проведення творчих звітів методичних комісій, творчих груп за результатами роботи над проблемою

голови МК, керівники творчих груп

І півріччя 2022-2023н.р.

 

2

Узагальнення методичних і дидактичних матеріалів

методична служба

грудень 2022р.

 

3

Оформлення результатів роботи над проблемою у вигляді навчального посібника

педпрацівники

ІІ півріччя 2022-2023н.р.

 

4

Публікації результатів роботи у фахових та методичних виданнях, засобах масової інформації

методична служба

упродовж року

 

5

Проведення підсумкової конференції

методична служба

травень 2023р.