Додаток

       до рішення виконавчого комітету

       міської ради

                                                              від 23.05.2012         167     

 

ПОЛОЖЕННЯ

про освітній округ «Профорбіта»

міста Дніпродзержинськ

  1. Загальні положення

1.1. Освітній округ «Профорбіта» м.Дніпродзержинськ (далі – округ) – добровільне об'єднання загальноосвітніх навчальних закладів, що  утворюється для забезпечення освітніх та культурно-освітніх потреб громадян.  

1.2. Округ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», цим положенням, іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Метою створення і діяльності округу є:

- забезпечення рівного доступу учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти до якісної загальної середньої освіти, допрофесійної підготовки, професійної освіти;

- координація діяльності навчальних закладів, що входять до округу (далі – суб'єкти округу), з питань реалізації законодавства в галузі освіти, ефективного використання кадрового потенціалу, навчально-методичної, матеріально-технічної бази.

1.4. Суб'єктами округу є: 

- Дніпродзержинський професійний ліцей;

- комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній               

навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» №3 м.Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради; 

- комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній               

навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» №24  м.Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради; 

- комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній               

навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» №34  м.Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради; 

- комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №6 м.Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради;

- комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №10 м.Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради;

- комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №31 з класами вечірньої форми навчання м.Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради;

- комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №20 імені О.І.Стовби м.Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради.

1.5. Округ не є юридичною особою. Усі його суб'єкти зберігають юридичну та фінансову самостійність.

1.6. Завданнями округу є:

- створення єдиного освітнього простору та належних умов для реалізації допрофільної підготовки та профільного навчання, орієнтованого на вимоги регіонального ринку праці;

- забезпечення рівного доступу дітей до якісної допрофільної підготовки та профільного навчання (за профілем «технології»);

- раціональне використання творчого потенціалу педагогічних працівників, навчально-методичної літератури, матеріально-технічної бази суб'єктів округу, її зміцнення та модернізація;

- проведення якісної психолого-педагогічної діагностики професійних нахилів учнів;

- упровадження в навчально-виховний процес сучасних профорієнтаційних технологій;

- залучення до співпраці соціальних партнерів (підприємства, центри зайнятості, громадські організації, осередки політичних партій, кадрові агентства тощо).

  1. Створення округу

2.1. Округ створюється на підставі  рішення виконкому Дніпродзержинської міської ради та установчої угоди про спільну діяльність між суб'єктами округу, що укладається відповідно до законодавства.

2.2 Правовідносини між суб'єктами округу регулюються договором про спільну освітню діяльність.

  1. Рада округу

3.1. Утворюється Рада округу з  метою ефективного  управління округом та забезпечення координації його діяльності.  2.1. Округ створюється на підставі  рішення виконкому Дніпродзержинської міської ради та установчої угоди про спільну діяльність між суб'єктами округу, що укладається відповідно до законодавства.

2.2.  Правовідносини між суб'єктами округу регулюються договором про спільну освітню діяльність.

3.2. Рада округу формується з числа керівників всіх суб'єктів округу, представників місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості (за їх згодою).

3.3. Раду округу очолює голова, якого обирає рада округу на своєму засіданні. Голова ради округу та його заступники працюють на громадських засадах. 

3.4. Засідання ради округу відбувається за потребою, але не рідше ніж два рази на рік. Рішення ради округу приймається простою більшістю  голосів за умови, що у засіданні бере участь не менше ніж дві третини загального складу  ради,  та вноситься  до  книги протоколів засідань.

3.5. Рада округу:

          3.5.1. Уносить та узгоджує пропозиції щодо організації профільного навчання у старшій школі суб'єктів округу.

          3.5.2. Регулює перерозподіл навчальних годин варіативної складової робочих навчальних планів  типовим договором між суб'єктами округу. 

          3.5.3. Координує роботу міжбібліотечного абонементу для тимчасового перерозподілу бібліотечного фонду підручників, науково-методичної, художньої літератури суб'єктів округу.

          3.5.4. Інформує громадськість про здобутки та проблеми діяльності округу через засоби масової інформації.

          3.5.6. Здійснює координацію виховної роботи в окрузі щодо:

          - організації участі дітей, учнів, вихованців у гуртках, клубах, творчих об'єднаннях, студіях, секціях суб'єктів округу;

          - використання можливостей суб'єктів округу для організації дозвілля дітей, учнів, вихованців та їх родин;

          - проведення клубної, фізкультурно-оздоровчої та туристично-краєзнавчої роботи з дітьми, учнями, вихованцями та їх родинами із залученням підприємств, установ та організацій, що здійснюють свою діяльність на території округу;  

          - організації правового виховання та проведення роботи з профілактики шкідливих звичок.

          3.5.7.  Уносить пропозиції  щодо змін у складі округу. 

          3.5.8. Звітує про свою діяльність не рідше ніж один раз на рік, як правило, наприкінці навчального року, на загальних зборах працівників субєктів округу.

 

  1. Опорний навчальний заклад округу

4.1. Опорним навчальним закладом округу є Дніпродзержинський професійний ліцей, який визначений з урахуванням:

- потреби у забезпеченні певних напрямків спеціалізації, профілів навчання, з яких він надає освітні послуги;

- ефективного менеджменту та кадрового забезпечення;

- наявного стану матеріально-технічної бази (у т. ч. комп'ютерного забезпечення);

- наявного фонду підручників, науково-методичної, художньої літератури.

4.2. Опорний навчальний заклад округу забезпечує:

- організацію навчально-виховного процесу в окрузі;

- проведення на своїй базі навчальних занять, що відповідають його спеціалізації і потребують технічного та іншого відповідного обладнання, для учнів загальноосвітніх навчальних закладів – суб’єктів округу;

- організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, надання методичної допомоги суб’єктам округу за напрямами діяльності;

- впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес;

- проведення психолого-педагогічної діагностики професійних нахилів учнів;

- розроблення та впровадження соціальних програм, спрямованих на вирішення питань функціонування округу;

- розроблення стратегії та механізму співпраці з підприємствами – замовниками робітничих кадрів;

- культурно-просвітницьку роботу з батьківською громадськістю.

4.3. Навчально-виховний процес в опорному навчальному закладі округу здійснюється відповідно до робочого навчального плану з конкретизацією варіативної складової частини і визначенням профілю (профілів) навчання.

4.4. Опорний навчальний заклад  округу може  мати свій  штатний розпис, затверджений в   установленому порядку, в  якому додатково передбачаються штатні одиниці.

4.5. Управління опорним навчальним закладом округу здійснюється відповідно до вимог  законодавства в галузі освіти, його статуту та цього положення.

  1. Організація навчально-виховного процесу в окрузі

5.1. Організація  навчально-виховного процесу в  окрузі регламентується  договором про спільну освітню діяльність, положенням про округ та нормативно-правовими актами, що визначають напрями діяльності суб'єктів округу.  

5.2. Суб'єкти округу провадять діяльність відповідно до спільного плану  роботи, що розробляється керівниками суб'єктів округу та затверджується радою округу, а також власного річного і перспективного планів.

5.3. З метою належної організації допрофільної підготовки та профільного навчання за пропозицією ради округу орган управління освітою може  приймати рішення про перерозподіл годин у межах навчальних планів суб'єктів округу.  У такому разі для організації навчально-виховного  процесу складається єдиний робочий навчальний план суб'єктів округу та встановлюється режим їх роботи.

5.4. Єдиний робочий навчальний план суб'єктів округу складається  колегіально за участю всіх керівників (заступників керівників) суб'єктів   округу   та   узгоджується   з   робочими навчальними планами закладів, що входять до складу округу.                                          

5.5. У разі коли допрофільна підготовка та профільне навчання
забезпечуватиметься на базі опорного закладу, предмети можуть викладатися, як педагогічними працівниками опорного закладу,  так і викладачами навчальних закладів – суб'єктів округу.

5.6. До проведення факультативних занять, курсів за вибором, занять у спортивних гуртках та спортивних секціях можуть залучатися працівники закладів культури, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту на договірних умовах відповідно до законодавства.

5.7. Режим роботи  суб'єктів  округу  встановлюється  у  межах часу, визначеного   в   установленому   порядку  єдиним  робочим навчальним планом суб'єктів округу.

5.8. Розклад навчальних занять суб'єктів округу складається відповідно до єдиного робочого навчального плану суб'єктів округу з дотриманням  педагогічних та санітарно-епідеміологічних правил і норм.

5.9. Єдиний робочий навчальний план суб'єктів округу, режим роботи,  розклад навчальних занять погоджуються з керівниками навчальних закладів суб'єктів округу та затверджуються органом, до сфери управління якого вони належать.

5.10. У разі коли учні здобувають знання за обраним профілем навчання на базі навчальних закладів – суб'єктів округу:

          - для обліку відвідування  занять  та  оцінювання  їх  знань  у навчальному закладі ведеться окремий журнал;

          - результати оцінювання рівня знань, здобутих учнями після закінчення семестру (навчального року), проведення державної підсумкової атестації крім журналу фіксуються у відомості, що затверджується керівником навчального закладу. Відомість передається до навчального закладу, до якого зарахований учень (вихованець), який переносить результати оцінювання до класних журналів на сторінку «Зведений облік навчальних досягнень учнів»;

          - державна підсумкова атестація з навчальних предметів, що
вивчаються учнями суб'єктів округу в іншому навчальному закладі, проводиться у цьому закладі.

5.11. З метою координації навчально-виховного процесу в  окрузі не  рідше  ніж один раз на рік проводяться спільні засідання педагогічної ради суб'єктів  округу. Протоколи таких засідань вносяться до книги протоколів засідань педагогічних рад кожного суб'єкта округу.