ЗАТВЕРДЖЕНО   

                                                                               Наказ управління освіти і науки  Дніпродзержинської міської ради    

№ 54  від 30.01.2013р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РАДУ ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ «ПРОФОРБІТА»

 

 1. Загальні положення

1.1.Утворюється Рада освітнього округу «Профорбіта» (далі – Рада) з метою ефективного управління округом та забезпечення координації його діяльності.

1.2 Рада є суспільним об’єднанням без прав юридичної особи, що сприяє реалізації державної політики з впровадження моделей неперервної освіти, орієнтованої на потреби регіону. 

1.3 Рада сприяє здійсненню організаційних, інформаційних і методичних дій в рамках освітнього округу «Профорбіта » (далі ОО «Профорбіта»).

1.4 Рада здійснює свою діяльність у взаємодії з органами обласного і місцевого самоврядування, департаментом освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, управлінням освіти і науки Дніпродзержинської міської ради, суб’єктами ОО «Профорбіта», зацікавленими суспільними об’єднаннями, організаціями та підприємствами різних форм власності, громадськістю.

1.5 Рада у своїй діяльності керується Законами  України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції профільної освіти у старшій школі, постановою кабінету міністрів України від 17.10.07р. №886-р  «Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах», Положенням про освітній округ «Профорбіта» міста Дніпродзержинська й даним Положенням.

 1. Порядок формування і склад ради ОО «Профорбіта»

2.1 Рада формується з числа керівників всіх суб’єктів ОО «Профорбіта», представників місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, представників підприємств-партнерів (за їх згодою), представників громадськості (за їх згодою).

2.2 Чисельність і персональний склад Ради визначається на кожен навчальний рік і узгоджується з начальником управління освіти і науки Дніпродзержинської міської ради.

2.3 До склади Ради входить голова, заступник голови, секретар та інші   члени Ради, які працюють на громадських засадах.

2.4 Голова Ради обирається (за узгодженням) на засідання Ради із числа керівників суб’єктів округу простою більшістю голосів.

 Строк повноважень голови Ради – до 3 років.

Голова Ради направляє діяльність Ради, керує засіданнями Ради, представляє Раду у відносинах з органами влади, місцевого самоврядування, освітніми установами, зацікавленими суспільними об’єднаннями, організаціями і підприємствами різних форм власності.

2.5 Заступник голови Ради є за посадою працівником управління освіти і науки Дніпродзержинської міської ради, уповноваженим за здійснення представництва (кураторства) від управління освіти й здійснює поточну координацію організаційної, інформаційної й методичної діяльності суб’єктів ОО «Профорбіта».

У випадку тимчасової відсутності голови Ради, заступник здійснює його повноваження, включаючи проведення засідань Ради й представництва його у відносинах з органами влади, місцевого самоврядування, освітніми установами, зацікавленими суспільними об’єднаннями, організаціями і підприємствами різних форм власності.

2.6 Секретар Ради обирається з числа членів Ради й здійснює поточну роботу щодо організації діяльності Ради, ведення діловодства, забезпечення організаційного й інформаційного зв’язку між членами Ради, органами місцевого самоврядування, суб’єктами округу, зацікавленими суспільними об’єднаннями, організаціями і підприємствами різних форм власності.

2.7 Члени Ради можуть мати постійні або тимчасові доручення, що випливають із завдань і повноважень Ради.

 1. Завдання Ради ОО «Профорбіта»

3.1 Координація діяльності суб’єктів ОО «Профорбіта» в режимі розвитку.

3.2 Підвищення доступності якісної допрофесійної підготовки та профільного навчання в межах ОО «Профорбіта».

3.3 Створення умов для раціонального використання освітніх ресурсів ОО «Профорбіта».

3.4 Забезпечення інформаційного, проектно-аналітичного й PR- супроводу діяльності ОО «Профорбіта».

3.5 Створення умов впровадження громадсько-державної форми  управління ОО «Профорбіта» та суб’єктами округу.

3.6 Розвиток ефективності  моделей суспільної підтримки розвитку сфери профільної освіти як складової неперервної професійної освіти.

3.7 Аналіз ефективності роботи ОО «Профорбіта».

 1. Організаційні форми діяльності Ради ОО «Профорбіта»

4.1 Засідання Ради відбувається за потребою, але не рідше ніж два рази на рік.

4.2 Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за умови, що у засіданні бере участь не менше ніж дві третини загального складу Ради, та вносяться до книги протоколів засідань.

4.3  Рішення Ради є обов’язковими для виконання для всіх суб’єктів ОО «Профорбіта».

4.4  Із числа членів Ради можуть утворюватися робочі групи, групи експертів з метою вживання заходів щодо вдосконалення організаційної, інформаційної, методичної діяльності в ОО «Профорбіта».

 1. Повноваження Ради ОО «Профорбіта»

5.1 Повноваження Ради визначаються його завданнями, умовами розмежування повноважень у галузі освіти  між органами виконавчої влади, суб’єктами ОО «Профорбіта».

 • Рада має право:
  • приймати програми розвитку ОО «Профорбіта» вцілому та суб’єктів округу зокрема;
  • організовувати та проводити (за узгодженням з органами місцевого самоврядування) заходи з організаційного, інформаційного та методичного забезпечення роботи ОО «Профорбіта»;
  • рекомендувати обласним та міським органам правління освіти проведення окремих заходів, спрямованих на вдосконалення системи освітніх послуг населенню;
  • залучати представників органів місцевого самоврядування, освітніх установ, представників підприємств і громадськості до обговорення проблем функціонування ОО «Профорбіта», розробки та реалізації програм їх подолання;
  • здійснювати зв'язок з Радами інших освітніх округів з метою забезпечення координації й кооперації в рішенні питань впровадження систем неперервної освіти, орієнтованої на вимоги регіону;
  • вносити пропозиції щодо змін у складі ОО «Профорбіта»;
  • координувати роботу з перерозподілу бібліотечного фонду для забезпечення якісної організації допрофільної підготовки та профільного навчання в межах ОО «Профорбіта»;
  • вносити пропозиції до управління освіти і науки Дніпродзержинської міської ради щодо перерозподілу навчальних годин варіативної та інваріантної складових робочих планів суб’єктів округу для якісної організації допрофільної підготовки та профільного навчання в межах ОО «Профорбіта».
 1. Місце перебування Ради ОО «Профорбіта»
  • Місце постійного перебування Ради ОО «Профорбіта» знаходиться в опорному закладі – Дніпродзержинському професійному ліцеї.
  • Рада може проводити свої засідання на базі будь-якого суб’єкта ОО «Профорбіта» або в приміщенні управління освіти і науки Дніпродзержинської міської ради.
 2. Ліквідація Ради ОО «Профорбіта»

Рада ліквідується одночасно з ліквідацією освітнього округу «Профорбіта».